Quảng Ngãi: 6 tháng đầu năm thi hành kỷ luật 102 đảng viên

12/06/2018 | 10:03 AM

Xem với cỡ chữ

6 tháng đầu năm 2018, tổ chức đảng các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra 211 đảng viên và 156 tổ chức đảng; giám sát 180 đảng viên và 131 tổ chức; riêng UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn tự kiểm tra, rà soát một số nội dung theo yêu cầu của UBKT Trung ương. Qua kiểm tra, phát hiện 15 đảng viên và 9 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, trong đó, 1 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; qua giám sát, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên.

Cạnh đó, tổ chức đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 83 đảng viên (có 1 tỉnh ủy viên, 6 huyện ủy viên...), bằng các hình thức: Khiển trách 55, cảnh cáo 20, cách chức 7 và khai trừ đảng 1 trường hợp; ngoài ra, đã xóa tên 23 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 trường hợp. Nội dung vi phạm: Những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; phẩm chất đạo đức, lối sống; đầu tư, xây dựng cơ bản; tham nhũng, cố ý làm trái...

Cùng thời gian, UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng và 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 25 cấp ủy viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ; đầu tư, xây dựng cơ bản. Qua kiểm tra, kết luận 17 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên; 4 tổ chức đảng có vi phạm, phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, UBKT các cấp đã giám sát 52 đảng viên và 57 tổ chức đảng; kiểm tra 114 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 16 tổ chức về việc thi hành kỷ luật trong đảng; thi hành kỷ luật 19 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 10, cảnh cáo 6 và khai trừ đảng 3 trường hợp...

T. Tu