Quảng Nam: Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

08/05/2019 | 16:22 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 3.212 tổ chức đảng, 8.406 đảng viên (3.933 cấp ủy viên); giám sát 2.370 tổ chức đảng, 5.665 đảng viên (có 2.880 cấp ủy viên); kết luận 130 tổ chức đảng, 212 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên, phát hiện 45 tổ chức đảng và 95 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 14 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra 464 tổ chức đảng, 1.316 đảng viên (có 682 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 36 tổ chức đảng, 480 đảng viên. Kiểm tra 5.037 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 2.216 tổ chức đảng, 2.561 đảng viên (có 2.106 cấp ủy viên), phát hiện 42 tổ chức đảng, 35 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng, 15 đảng viên. Kiểm tra 532 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 2.814 tổ chức đảng, 400 đảng viên trong việc thu nộp, sử dụng đảng phí; phát hiện tổng số tiền vi phạm hơn 1,28 tỷ đồng. Giải quyết tố cáo 115 đảng viên, kết luận 26 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 7 trường hợp.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật đảng 50 tổ chức đảng (khiển trách 38, cảnh cáo 12) và 1.321 đảng viên (có 382 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 910, cảnh cáo 272, cách chức 64, khai trừ ra khỏi Đảng 75 trường hợp.

Lương Đức