Quảng Bình triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

10/01/2019 | 13:38 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 10-1-2019, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019. Các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả. Cụ thể, đã kiểm tra 585 tổ chức đảng, 1.705 đảng viên; giám sát 403 tổ chức đảng, 1.549 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 360 đảng viên. Riêng qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã yêu cầu nhiều tập thể và cá nhân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; thi hành kỷ luật 2 đảng viên; thu hồi nộp vào ngân sách, giảm trừ khi nghiệm thu thanh toán, điều chỉnh dự toán, giá trị hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ tài chính, khắc phục nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

UBKT các cấp kiểm tra 19 tổ chức đảng và 69 đảng viên (có 48 cấp ủy viên các cấp) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 28 đảng viên; kiểm tra 329 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 98 tổ chức về thi hành luật trong Đảng; giám sát 304 tổ chức đảng và 546 đảng viên (có 466 cấp ủy viên); thi hành kỷ luật 53 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 26 đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng 22 tổ chức; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 298 tổ chức đảng…

Kết quả của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao uy tín của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát năm qua vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, như: Một số cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; một số UBKT chưa tích cực, thiếu quyết liệt, ngại va chạm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả, hiệu lực một số cuộc kiểm tra còn thấp; việc thực hiện quy chế phối hợp chưa thường xuyên, có lúc còn chậm và thiếu chặt chẽ… Các ý kiến tại Hội nghị tập trung nêu lên những hạn chế, tồn tại, vướng mắc; qua đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Bình trong năm qua; đồng thời, chỉ rõ 7 vấn đề hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu, năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn, phục vụ tích cực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh; chú trọng những vấn đề dư luận quan tâm… UBKT các cấp tham mưu, giúp cấp ủy tập trung kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh, nhất là quy định về nêu gương, về rèn luyện đạo đức, lối sống, về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; tăng cường công tác phối hợp và tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Bí thư Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 7 tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen tặng 7 tập thể; UBKT Tỉnh ủy đã trao Giấy khen tặng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018; đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Bình.

Tấn Tu