Quảng Bình: Kỷ luật 2 tổ chức đảng, 58 đảng viên trong quý I-2019

11/04/2019 | 10:38 AM

Xem với cỡ chữ

Trong quý I-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình kiểm tra 37 tổ chức đảng, 102 đảng viên (có 60 cấp ủy viên); giám sát 13 tổ chức đảng, 52 đảng viên (có 32 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng, 15 đảng viên (có 11 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 7 đảng viên; giám sát 17 tổ chức đảng, 40 đảng viên (có 35 cấp ủy viên); kiểm tra 114 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo 9 đảng viên (có 8 cấp ủy viên), kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; kiểm tra 2 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 15 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 58 đảng viên (có 18 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 47, cảnh cáo 7, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý nhà nước về đất đai; những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh... Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng 5 đảng viên./.

Lương Đức