Phú Yên: Qua kiểm tra kỷ luật 429 đảng viên vi phạm

07/06/2019 | 09:24 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Phú Yên kiểm tra 761 tổ chức đảng, 73 đảng viên; giám sát 1.138 tổ chức đảng, 6 đảng viên; giải quyết tố cáo 7 đảng viên (3 cấp ủy viên), vi phạm phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 9 tổ chức đảng, 352 đảng viên (123 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận, vi phạm phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 221 đảng viên. Kiểm tra 592 tổ chức đảng thực hiên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 293 tổ chức đảng, 121 đảng viên. Kiểm tra 23 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 211 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm trên 1,55 tỷ đồng. Giải quyết tố cáo 4 tổ chức đảng, 80 đảng viên, vi phạm phải thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 11 trường hợp.

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng (khiển trách 6, cảnh cáo 1) và 429 đảng viên (có 161 cấp uỷ viên), bằng các hình thức: Khiển trách 205, cảnh cáo 148, cách chức 24 và khai trừ 52 trường hợp.   

Lương Đức