Năm 2018, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và phòng, chống tham nhũng

12/03/2018 | 14:51 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 9-3-2018, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy để nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã tích cực tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 

Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2017, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 15 tổ chức đảng; 3 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Qua kiểm tra, đã yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 19 tập thể và 43 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 16 tổ chức đảng cấp dưới việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng và 32 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách; giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; kiểm tra việc thu, chi ngân sách đối với 4 tổ chức đảng, việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 2 tổ chức đảng. UBKT Tỉnh ủy đã chú trọng kiểm tra việc thực hiện Quy định số 01, ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính…; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, người đứng đầu kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các tổ chức và cá nhân vi phạm.

UBKT Tỉnh ủy đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện toàn diện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Đơn thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thảo luận, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng những tháng còn lại của năm 2018 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của UBKT Tỉnh ủy và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, đã góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí lưu ý: Năm 2018, là năm toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí; do đó để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, UBKT Tỉnh ủy cần tiếp tục bám sát các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện; tiếp tục chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Công tác kiểm tra đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng, công tác kiểm tra, giám sát nói chung, UBKT Tỉnh uỷ cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường nắm tình hình, chủ động đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; theo dõi, giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của UBKT Trung ương đối với các cơ quan cấp tỉnh…

Năm 2018, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và phòng, chống tham nhũng; tích cực nắm tình hình nội bộ các cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất, giải thể; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra toàn diện văn bằng của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Thông qua công tác kiểm tra, chấn chỉnh thái độ cán bộ, công chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ, cần thông tin kịp thời cho các cơ quan liên quan, tránh chồng chéo. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết luận các kỳ họp của UBKT, kết luận các vụ việc nói riêng và hoạt động kiểm tra, giám sát nói chung để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết…

Ngoài ra, năm 2018, UBKT cần hoàn thành một số nội dung như tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 khu vực miền Trung - Tây nguyên và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

(Theo qbtv.vn)