Lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn nhờ làm tốt kiểm tra, giám sát

26/03/2020 | 07:30 AM

Xem với cỡ chữ

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cho cán bộ lãnh đạo ch chốt, đng thời ch đạo cấp ủy cơ s triển khai quán triệt đến toàn th đảng viên. Trên cơ s tiếp thu quán triệt các văn bn, hướng dẫn, Huyện y ban hành các văn bản lãnh đạo, ch đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc t chức trin khai và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; hng năm đều có công văn ch đạo đảng ủy các xã, thị trn và tương đương thực hiện công tác kim tra, giám sát.  

Bãi biển Cồn Bửng tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ngày càng thu hút đông khách du lịch.

Từ chương trình hoạt động toàn khóa, hng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, Huyện ủy và cp y cơ s xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ca cấp mình. Đồng thời ch đạo UBKT cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kim tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32, Điu lệ Đảng quy định; các ban đảng huyện và cơ s tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kim tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo từng lĩnh vực, ngành của ban mình phụ trách. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thực hiện hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng được phân công phụ trách, theo dõi; thành lp t giám sát thường xuyên, mỗi năm giám sát từ 2 t chức đảng và 2-3 đảng viên. Phân công các đồng chí trong thường trực cấp ủy làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, UBKT Huyện ủy và cơ sở tổ chức sơ kết 6 tháng, tng kết năm và giữa nhiệm k để đánh giá kết quả đạt được, tìm ra nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 282 tổ chức đảng và 120 đảng viên; giám sát 128 tổ chức đảng và 120 đảng viên; ngoài ra, còn t chức giám sát việc thực hiện thông báo kết luận qua các cuộc kiểm tra của cấp ủy. UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức đảng và 81 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 280 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 20 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề đối với 42 tổ chức đảng và 42 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị…, từ đó có hướng lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Điển hình như, qua giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 39, ngày 23-8-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” huyện Thạnh Phú giai đoạn 2016-2020 đối với Đảng ủy và đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quới Điền, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ rõ những ưu điểm và những khuyết điểm, hạn chế của Đảng ủy xã và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế; triển khai một số giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thành công Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” theo Kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, ổn định tình tình an ninh chính trị; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả tích cực này đã góp phần thúc đẩy thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị Đảng bộ huyện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 34 chỉ tiêu, đến nay huyện đã thực hiện đạt và vượt 29 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu đạt hơn 70%; đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng 106 đầu việc, đến nay thực hiện đạt và vượt 91 đầu việc, 15 đầu việc cơ bản đạt từ 80-90%. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Năm 2019, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch… đều tăng khá so với năm 2018, tiếp tục tạo đà thực hiện tốt chủ trương “Tiếp tục tăng tốc, tạo bứt phá” của Đảng bộ huyện.

Năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện xác định tăng cường giám sát thường xuyên, tập trung theo dõi hướng dẫn cấp cơ sở giải quyết đơn thư theo thẩm quyền và những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát năm 2019. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm sát với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm; tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy chế làm việc và hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT Huyện ủy và cơ sở sau đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh công tác giám sát, nhất là giám sát thường xuyên gắn với nắm thông tin dư luận để ngăn ngừa có hiệu quả tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần cho công tác tuyển chọn nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự UBKT các huyện và cơ sở. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các ngành, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nhất là một số ngành, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như xây dựng cơ bản, đất đai, tài chính ngân sách…

Trọng Đức