Kinh nghiệm qua nhiệm kỳ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

12/10/2020 | 09:43 AM

Xem với cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những thuận lợi cơ bản song còn nhiều khó khăn, thách thức; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; đã thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Có được những kết quả đó là do ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng và ban hành quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Củng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu ủy viên UBKT theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; tạo điều kiện để cán bộ làm công tác kiểm tra được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh có sự đổi mới, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên rõ rệt.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định của Điều lệ Đảng và các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh phức tạp, tạo tiền đề phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 3.125 tổ chức đảng, 4.039 đảng viên (trong đó UBKT các cấp đã kiểm tra 1.463 tổ chức đảng và 2.347 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm); giám sát chuyên đề 2.438 tổ chức đảng và 3.092 đảng viên; kiểm tra 1.072 tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 651 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 72 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng tài chính đảng; kiểm tra 1.355 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo đối với 4 tổ chức đảng và 54 đảng viên thuộc thẩm quyền. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1.357 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1.054, cảnh cáo 182, cách chức 15, khai trừ 106 đảng viên; thi hành kỷ luật 35 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 31, cảnh cáo 4; đồng thời có văn bản chỉ đạo, phối hợp xử lý đồng bộ về chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên là cán bộ, công chức có vi phạm.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2015- 2020 về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đó là: UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cụ thể: UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới và 34 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện quy chế làm việc; công tác quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án và công tác cán bộ... Trong đó, đã kiểm tra cách cấp đối với 5 tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm mà dư luận quan tâm, bức xúc; kiểm tra 1 cấp ủy viên cùng cấp và 13 cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Qua kiểm tra, kết luận 12/12 tổ chức đảng, 34/34 đảng viên được kiểm tra có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Qua kiểm tra đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thu hồi hơn 3,5 tỷ đồng do thanh, quyết toán các công trình xây dựng, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng không đúng quy định và thu hồi 358,8 m2 đất giao tái định cư sai quy định.

Các cuộc kiểm tra kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, nhất là việc xử lý bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; từng bước khắc phục tình trạng kiểm tra tràn lan, chạy theo số lượng, né tránh những vấn đề khó khăn, phức tạp… Tình hình ở các cơ quan, đơn vị, địa phương sau kiểm tra, giám sát đều có chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đã tâm phục, khẩu phục; chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền, không có khiếu nại đến cấp tỉnh và cấp Trung ương; đã góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tạo tiền đề tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với thành tích đạt được trong những năm qua, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cấp có thẩm quyền tặng nhiều Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhìn lại kết quả và thành tích đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, trước hết cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải quan tâm và có quyết tâm chính trị cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, có nhận thức đúng về công tác kiểm tra, giám sát; phải thực sự coi công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ, đảng viên để tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hai là, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, đúng nguyên tắc phương pháp công tác Đảng, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính, phải phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cá nhân cán bộ chủ chốt của tổ chức đảng. Cấp ủy cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới; UBKT cấp trên hướng dẫn cấp ủy cấp dưới và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo thống nhất công tác kiểm tra, giám sát với hoạt động thanh tra của Nhà nước cũng như giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để không trùng chéo, không gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ sở, đơn vị, địa phương; UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và làm nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ba là, phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác giám sát theo phương châm: "Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý kịp thời, hạn chế tác hại, hậu quả; gắn việc giáo dục phòng ngừa với xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh khi có vi phạm; phải thực hiện toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; coi trọng công tác phúc tra việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận sau kiểm tra; quan tâm đúng mức và thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết tốt các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm tra, kết luận, xử lý phải kết hợp tuyên truyền, thực hiện công khai (theo quy định) những hành vi vi phạm và việc xử lý của tổ chức đảng, nhất là những trường hợp dư luận quan tâm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Năm là, việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời thì mới giữ nghiêm được kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, có trình độ năng lực, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Quan tâm sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về hoạt động kiểm tra, giám sát. Việc tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy phải trực tiếp chủ trì và thành phần mời dự hội nghị cần mở rộng đến Thủ trưởng các đơn vị không phải là cấp ủy viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị để nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng./.

Tô Văn Từ

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình