Kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

21/09/2020 | 14:19 PM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang được tăng cường và nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát khá toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực; góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; ban cán sự đảng, đảng đoàn đã chủ động hơn trong lãnh đạo công tác kiểm tra; UBKT các cấp kịp thời cụ thể hóa các văn bản của UBKT Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện; công tác tham mưu của UBKT không ngừng nâng lên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã kiểm tra 46.509 đảng viên và 3.949 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 4.697 đảng viên và 1.505 tổ chức đảng; giải quyết 45 trường hợp tố cáo đảng viên và 2 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 7 trường hợp. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ xử lý kỷ luật 630 đảng viên và 10 tổ chức đảng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền vi phạm hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tuy được học tập, quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW nhưng khi áp dụng các điều trong Quy định và Hướng dẫn để xem xét, thi hành kỷ luật chưa sâu dẫn đến một vài trường hợp kỷ luật chưa đúng với tính chất, mức độ vi phạm, sai thẩm quyền. Một số UBKT thực hiện chưa toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; hiệu quả, chất lượng chưa cao. Tính chủ động phát hiện, tính phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo vi phạm còn hạn chế. Cán bộ kiểm tra còn yếu về năng lực, bản lĩnh và phương pháp công tác.

Qua đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, rút ra một số kinh nghiệm như sau: Nơi nào cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy quan tâm, nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát thì nơi đó thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, thường xuyên kiện toàn nhân sự UBKT, cơ quan UBKT các cấp bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng những cán bộ có năng lực, tâm huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình làm công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ kiểm tra, nhất là ở cơ sở.

UBKT các cấp phải luôn chủ động và biết tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy; hướng dẫn về nghiệp vụ của UBKT cấp trên; tăng cường sự phối hợp giữa UBKT với các ban, ngành có liên quan. Thường xuyên sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tăng Minh Nghĩa

(UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang)