Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị năm 2020

07/01/2021 | 14:56 PM

Xem với cỡ chữ

Năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Quảng Trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 323 tổ chức đảng và 444 đảng viên (có 453 cấp ủy viên); giám sát 284 tổ chức đảng và 420 đảng viên (có 197 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên... Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng, chi bộ kiểm tra 6 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 15 đảng viên (có 12 cấp ủy viên); kết luận, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 10 đảng viên. Kiểm tra 215 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 5 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 152 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giám sát 231 tổ chức đảng và 138 đảng viên (có 108 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 12 đảng viên (có 8 cấp uỷ viên), vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 339 đảng viên (có 45 cấp ủy viên).

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ trên, trong năm, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông báo chí để thông tin kịp thời các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thông báo kết luận các kỳ họp của UBKT Tỉnh uỷ về các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và xem xét thi hành kỷ luật đảng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Báo Quảng Trị và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; góp phần tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục, ngăn ngừa khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên./.

Lương Đức