Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

28/07/2020 | 13:09 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, chọn lọc đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị và thời gian tổ chức đại hội đảng các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, quán triệt, tổ chức thực hiện các hướng dẫn của UBKT cấp trên về nhân sự UBKT và công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân đúng theo quy định; xem xét, xử lý kịp thời các trường hợp đảng viên vi phạm, đáp ứng nhu cầu nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp…

Cấp ủy các cấp kiểm tra 62 tổ chức đảng, 91 đảng viên; giám sát 17 tổ chức đảng, 52 đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ… Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 1 tổ chức đảng, 9 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên; kiểm tra 9 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 6 tổ chức đảng, 27 đảng viên; giải quyết tố cáo 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên; kiểm tra 13 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 46 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 31, cảnh cáo 3, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp./.

Lương Đức