Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An qua nửa nhiệm kỳ

12/09/2018 | 14:05 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cùng với việc triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An kịp thời triển khai những quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giúp tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nâng cao nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 37 tổ chức đảng và 37 đảng viên là người đứng đầu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 9-11-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay... Qua kiểm tra kết luận rõ những ưu điểm để tiếp tục phát huy, yêu cầu chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Giám sát 12 tổ chức đảng và 12 đảng viên là người đứng đầu. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thí điểm về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm; lãnh đạo và thực hiện quy chế làm việc... Riêng giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám sát 17 tổ chức đảng và 16 đảng viên là người đứng đầu về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kế hoạch củng cố tổ chức cơ sở đảng; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của tổ chức đảng từ sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở; việc lãnh đạo và thực hiện kê khai tài sản, công khai tài sản, thu nhập của tổ chức đảng...

Cấp ủy, tổ chức đảng tập trung giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng; chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm; giám sát đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú,...

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2018-2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; chủ động giám sát, nắm chắc tình hình, nhất là những nơi có vấn đề nội bộ; kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc phát sinh, đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên; việc thực hiện quy chế làm việc và các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng; việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình
cuối năm...

(Theo baolongan.vn)