Huyện ủy Pắc Nặm (Bắc Cạn): Tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

12/08/2019 | 14:07 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ thuộc Huyện uỷ Pắc Nặm đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 128 tổ chức đảng, 160 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát 18 tổ chức đảng, 42 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 110 tổ chức đảng, 68 đảng viên; chi bộ kiểm tra, giám sát 50 đảng viên); cấp ủy viên các cấp kiểm tra, giám sát là 108 đồng chí. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện việc nêu gương của đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát đã nêu lên những ưu điểm để các tổ chức đảng, đảng viên phát huy; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa, ngăn ngừa vi phạm xảy ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng uỷ xã An Thắng vì đã có những sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, bảo vệ rừng. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 37 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 24; cảnh cáo 5; cách chức 2 và khai trừ ra khỏi Đảng 6 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kỷ luật 16; đảng ủy quyết định kỷ luật 5; chi bộ quyết định kỷ luật 14 đảng viên); cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 14 (trong đó, đảng ủy viên 11, chi ủy viên 3 đồng chí). Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách pháp luật… Sau khi nhận quyết định kỷ luật, tổ chức đảng và các đảng viên bị thi hành kỷ luật đều chấp hành nghiêm quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền, không có trường hợp khiếu nại về kỷ luật đảng.

Phương Thúy