Huyện ủy Nghĩa Hưng (Nam Định) nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

20/03/2020 | 16:05 PM

Xem với cỡ chữ

Nghĩa Hưng là huyện ven biển của tỉnh Nam Định, với 22 xã và 3 thị trấn, diện tích tự nhiên 250km2, dân số khoảng 17,8 vạn người. Đảng bộ huyện có 73 tổ chức đảng với 8.625 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần ổn định tình hình chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Một trong những nhiệm vụ Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã thực hiện tốt trong công tác kiểm tra, giám sát là việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên. Cấp uỷ và UBKT các cấp đã thực hiện nghiêm Quy định số 102- QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về việc xem xét xử lý và kỷ luật đảng viên, qua đó đã có tác dụng phòng ngừa cao, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ năm 2015- 2020 đến nay, các cấp ủy, chi bộ và UBKT Huyện ủy Nghĩa Hưng đã thi hành kỷ luật 228 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 179, cảnh cáo 26;  khai trừ ra khỏi Đảng 23 trường hợp. Riêng trong năm 2019, Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 78 đảng viên vi phạm (trong đó cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 22 trường hợp). Vi phạm của đảng viên tập trung vào các lĩnh vực: Nguyên tắc tập trung dân chủ; đạo đức lối sống; quản lý đất đai; kế hoạch hóa gia đình... Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật đảng viên bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Đảng. Đảng viên bị thi hành kỷ luật đều nhận thức rõ được những vi phạm của mình, nên không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật đảng. Qua xem xét, xử lý kỷ luật đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Số đảng viên bị thi hành kỷ luật chủ yếu do ý thức kém, chấp hành không nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc thực thi pháp luật. Một số đảng viên là cán bộ cơ sở xã, thôn, xóm do chủ quan, thiếu hiểu biết, chấp hành không đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Số đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình có xu hướng gia tăng.

Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm ở Nghĩa Hưng có được kết quả trên là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhất là trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên; UBKT các cấp bám sát các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật… Bên cạnh đó, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhất là Quy định 102 và Hướng dẫn số 04 đến cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở chưa thường xuyên, kịp thời cũng đã được khắc phục. Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở và nhất là cấp ủy chi bộ còn chưa quan tâm nhiều đến công tác giáo dục tư tưởng, chưa kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm của đảng viên, chưa lấy phòng ngừa là chính mà chủ yếu là khi xảy ra vụ việc thì tiến hành xử lý. Một số đồng chí cấp ủy chi bộ và cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở trình độ năng lực chuyên môn còn hạn chế lên dẫn đến việc thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật còn chưa bảo đảm quy định.

Để công tác xem xét xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật được hiệu quả, trong thời gian tới Huyện ủy Nghĩa Hưng xác định tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên nói riêng. Cấp ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải có nhận thức sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và cấp ủy trực tiếp, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của UBKT cấp trên trong thực hiện việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên để vận dụng vào địa phương, đơn vị mình cho phù hợp. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về các chủ trương, nghị quyết… của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; nhất là các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên với mục đích lấy phòng ngừa làm chính. Cấp ủy các cấp cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, kết luận qua kiểm tra phải khách quan, chính xác, nếu sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm minh, kịp thời để giáo dục, răn đe. Kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban ngành liên quan, nhất là với tổ chức đảng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là những vụ việc có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành để kết luận khách quan, chính xác, có hiệu quả. Thường xuyên quan tâm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ở cơ sở, tránh tình trạng đùn đẩy lên cấp trên.

Bước sang nhiệm kỳ mới, UBKT các cấp của Huyện Nghĩa Hưng kịp thời tham mưu giúp cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Phối hợp với cấp ủy cơ sở kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT cấp cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Phương Thúy