Huyện uỷ Kim Bảng (Hà Nam) tăng cường nắm tình hình cơ sở

02/06/2020 | 14:38 PM

Xem với cỡ chữ

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng bộ huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát: Quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; củng cố, kiện toàn UBKT từ huyện đến cơ sở. UBKT từ huyện đến cơ sở thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó tập trung kiểm tra đảng viên và các tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, cấp ủy, UBKT các cấp còn quan tâm đến giám sát thuờng xuyên; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; UBKT phân công Ủy viên UBKT, cán bộ theo dõi địa bàn nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh và giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở. Bên cạnh việc phân công các đồng chí trong ban thường vụ, cấp ủy viên phụ trách địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy còn phân công đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ quan khối đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước tham gia sinh hoạt định kỳ với các chi bộ cơ sở để kịp thời nắm tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan. Việc giám sát thường xuyên còn được thực hiện thông qua báo cáo, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề...

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 410 lượt tổ chức đảng và 99 đảng viên; trong đó Huyện ủy kiểm tra 172 lượt tổ chức đảng và 53 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 238 lượt tổ chức đảng và 46 đảng viên. Giám sát là 289 lượt tổ chức và 78 đảng viên; trong đó cấp ủy huyện giám sát 63 lượt tổ chức đảng và 57 đảng viên, cấp ủy cơ sở giám sát 226 lượt tổ chức đảng và 21 đảng viên. Thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 127 đảng viên (có 25 cấp ủy viên các cấp).

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng và 44 đảng viên (có 28 cấp ủy viên); kết luận 2 tổ chức đảng và 28 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Kiểm tra 149 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 149 tổ chức đảng. Giám sát 284 lượt tổ chức đảng. Giải quyết tố cáo 16 đảng viên và 1 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật là 25 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 10, cảnh cáo 2, khai trừ ra khỏi Đảng 13 trường hợp.

Việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Đồng thời, kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tố chức đảng và đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, ngăn ngừa vi phạm; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên khi có vi phạm.

Trọng Đức