Huyện Đức Hòa (Long An): Công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, vi phạm

16/05/2019 | 15:01 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ (2015 - 2020) đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Đức Hòa kiểm tra 51 tổ chức đảng và 53 đảng viên; giám sát chuyên đề 71 tổ chức đảng và 53 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu phạm 55 tổ chức đảng và 74 đảng viên, kết luận 55  tổ chức đảng và 74 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Kiểm tra 141 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kết luận gần 50% tổ chức đảng thực hiện nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ còn dàn trải, nêu nhiều nội dung nhưng không triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện không đúng thủ tục, quy trình, quy định, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, đa số chỉ thực hiện lồng ghép trong thẩm định, đánh giá tổ chức cơ sở đảng 6 tháng và năm. Kiểm tra và tham gia đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 4 cơ quan tài chính đảng cùng cấp về quản lý thu, chi ngân sách và 174 lượt tổ chức đảng cấp dưới về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; kết luận một số tổ chức đảng có sai phạm về thu nộp, sử dụng đảng phí với số tiến đề nghị xuất toán, thu hồi 15,7 triệu đồng. Giám sát chuyên đề 99 tổ chức đảng và 75 đảng viên. Giải quyết 7/7 đơn tố cáo liên quan đến đảng viên, tố đúng và đúng một phần 4 trường hợp, đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật cảnh cáo 1 tổ chức đảng và 45 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 28, cảnh cáo 11, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên.

Một số nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 đang được khẩn trương thực hiện. Kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ đã góp phần kịp thời giúp các tổ chức đảng chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, tạo sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Trương Hòa Bình

UBKT Huyện ủy Đức Hòa