Huyện Thái Thụy (Thái Bình): Từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp

25/11/2019 | 14:05 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT hai cấp huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã từng bước đi vào chiều sâu, thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng các quy định của Đảng. Đã tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống...

Cấp ủy và chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã kiểm tra 211 lượt tổ chức đảng, 1.290 lượt đảng viên; giám sát 299 lượt tổ chức đảng, 472 đảng viên. UBKT hai cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 38 đảng viên và 5 tổ chức đảng; kiểm tra 487 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 328 lượt tổ chức đảng, 280 lượt đảng viên; kiểm tra 801 lượt tổ chức đảng về công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; tiếp nhận và xử lý 58 đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị đối với đảng viên. UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 11 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 4, khai trừ ra khỏi Đảng 7 trường hợp.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy và UBKT hai cấp trong huyện còn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên UBKT khi có thay đổi. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh, Ngành tổ chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; giúp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

PV