Huyện Đoan Hùng (Phú Thọ): Kỷ luật 139 đảng viên vi phạm từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay

23/08/2019 | 14:09 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 161 tổ chức đảng, 89 đảng viên; giám sát 86 tổ chức đảng, 105 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng, 81 đảng viên (có 42 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 32 đảng viên; kiểm tra 104 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 81 tổ chức đảng, 121 đảng viên; giải quyết tố cáo 18 trường hợp, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 4 trường hợp; kiểm tra 21 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 191 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí...

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã xem xét, thi hành kỷ luật 139 đảng viên (có 37 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 104, cảnh cáo 21, cách chức 6, khai trừ 8 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản...

Lương Đức