Huyện Krông Nô (Đắk Nông): Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

21/05/2019 | 09:45 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Krông Nô (Đắk Nông) kiểm tra 181 tổ chức đảng, 286 đảng viên; giám sát 82 tổ chức đảng, 110 đảng viên về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; xây dựng cơ bản; đất đai, tài nguyên, khoáng sản... UBKT các cấp kiểm tra 6 tổ chức đảng và 57 đảng viên (32 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 47 đảng viên, phát hiện số tiền quản lý sai quy định, chi sai nguyên tắc, đề nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước 872.020.529 đồng và thu hồi trả cho nhân dân 29 triệu đồng. Giải quyết tố cáo 20 đảng viên, kết luận sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên, đề nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền vi phạm 42.469.000 đồng và thu hồi trả cho nhân dân 4 bồn chứa nước trị giá 17.840.000 đồng. Kiểm tra 74 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 1 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 60 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm 7.040.206 đồng; giám sát 46 tổ chức đảng, 40 đảng viên...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã xem xét, thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng (khiển trách 2, cảnh cáo 2) và 123 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 74, cảnh cáo 25, cách chức 9, khai trừ 15 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số - kế hoạch hóa đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý...

Lương Đức