Huyện An Phú (An Giang): Qua kiểm tra, giám sát kỷ luật 74 đảng viên vi phạm

03/05/2019 | 14:27 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã kiểm tra 121 tổ chức đảng, 288 đảng viên là cán bộ chủ chốt các cấp. Giám sát 18 tổ chức đảng, 30 đảng viên là cán bộ chủ chốt về thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống...

UBKT các cấp kiểm tra 20 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 20 đảng viên. Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, 16 đảng viên. Kiểm tra 12 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thu, nộp, sử dụng đảng phí...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 74 đảng viên bằng các hình thức. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu kiểm tra, buông lỏng quản lý, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Ngoài ra, UBKT Huyện ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật nhiều đảng viên theo kết luận của thanh tra, bản án của tòa án./.

Lương Đức