Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ lựa chọn đúng trọng tâm kiểm tra, giám sát

21/05/2020 | 14:44 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ Lữ đoàn 80 (Quân khu 4), có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và cơ động trong mọi tình huống cho Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Do tính chất, chức năng và nhiệm vụ đặc thù, nên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Đảng bộ thường đóng quân phân tán ở các đơn vị, đài, trạm nhỏ lẻ. Để công tác kiểm tra, giám sát đi vào  nền nếp, đạt hiệu quả, sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm sát với tình hình nhiệm vụ, chú trọng vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, vấn đề dễ nảy sinh tiêu cực, bức xúc được dư luận quan tâm. Đặc biệt, đối với Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, Đảng ủy thống nhất chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, khi ban hành nghị quyết phải gắn với việc khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã được chỉ ra ở các cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế của cá nhân, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo đúng lộ trình đề ra. Cùng với đó, các cấp ủy tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thi hành kỷ luật về chính quyền trong Đảng bộ Quân đội; thường xuyên giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên; tăng cường lãnh đạo, quản lý, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 kiểm tra công tác bảo đảm thông tin liên lạc cơ động của Lữ đoàn 80.

Đảng ủy Lữ đoàn, cấp ủy các cấp duy trì thường xuyên, nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ; quyết nghị các chủ trương lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ trong Lữ đoàn và ra Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ. Cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, thắng thắn, khách quan, đóng góp ý kiến có trách nhiệm nhất là những vấn đề quan trọng, khó khăn trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ. Từ đó phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, thảo luận, thống nhất; không có biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng của cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, các cấp ủy đã nghiêm túc tổ chức, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ nắm chắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, nhận biết rõ 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, góp phần tích cực đấu tranh phòng ngừa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ các lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn đưa vào nghị quyết lãnh đạo, năm 2018 Đảng ủy xác định khâu đột phá về xây dựng cấp ủy cơ sở trong tình hình mới xây dựng chi bộ “3 tốt”, “3 không” theo Chỉ thị 184 của Đảng ủy Quân khu 4 đó là: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. Trong “3 không” gồm: Không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, các cấp ủy, chi bộ cụ thể hóa và đưa nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt”, “3 không” vào Nghị quyết lãnh đạo toàn diện năm và Nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, đưa kết quả thực hiện là một tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Đồng thời, gắn trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, cơ quan chính trị thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, chi bộ trong việc thực hiện các nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt”, “3 không”, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Định kỳ, Đảng ủy tổ chức cho các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, các tổ chức quần chúng đóng góp ý kiến phê bình nghiêm túc, giúp cấp ủy, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Những lĩnh vực trọng tâm được đưa vào nghị quyết, cũng là những lĩnh vực được Đảng ủy chú trọng trong công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy trong Đảng bộ đã kiểm tra 23 tổ chức đảng và 586 đảng viên, trong đó có 154 là cán bộ và 24 cấp ủy viên. Riêng kiểm tra về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Lữ đoàn kiểm tra 3 tổ chức đảng, Đảng ủy bộ phận kiểm tra 8 chi bộ trực thuộc; giám sát chuyên đề 16 tổ chức đảng và 391 đảng viên, trong đó có 86 cán bộ và 32 cấp ủy viên. UBKT Đảng ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật và quản lý tài chính đảng; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và 7 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật; những hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên đều được chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ còn chú trọng tới việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 635 lượt cán bộ kiểm tra và các cấp ủy viên tham gia. Qua đó nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015, 2016 đơn vị đạt đơn vị quyết thắng; năm 2017 đạt Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của Quân khu; năm 2018, 2019 đạt Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng thực hiện tốt  Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Đảng bộ Quân đội, Quân khu, Đảng bộ Lữ đoàn; các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ khi ban hành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm phải lựa chọn đúng những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, đơn vị; những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, nhất là qua việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đã được cấp ủy cấp trên chỉ ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Lữ đoàn.

Anh Minh