Hiệu quả qua thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế”

28/10/2020 | 14:32 PM

Xem với cỡ chữ

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trong những năm qua, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án 04-ĐA/UBKTTU, ngày 4-11-2016 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề án đã đưa ra nội dung và hệ thống giải pháp cụ thể, chặt chẽ để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp đã tích cực triển khai và tham mưu cấp ủy kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa tại địa phương, đơn vị, và đạt được những kết quả quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 2.636 tổ chức đảng, 15.825 đảng viên; giám sát 2.621 tổ chức đảng, 9.854 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chương trình trọng điểm kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách Nhà nước, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai… Qua kiểm tra, giám sát, kết luận có 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; phát hiện 143 tổ chức đảng, 113 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng, 14 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 71 tổ chức đảng và 323 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận, phải thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 161 đảng viên. Kiểm tra 1.499 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kết quả có 90 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này. Giám sát 1.888 tổ chức đảng và 1.913 đảng viên; phát hiện 102 tổ chức đảng và 31 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 50 đảng viên, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 12 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và giữ nguyên hình thức kỷ luật 4 đảng viên. Kiểm tra 24 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 1.187 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; phát hiện số tiền sai phạm 673.341.000 đồng và đã xuất toán, thu hồi. Tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 19 tổ chức đảng và 1.157 đảng viên (khiển trách 858, cảnh cáo 202, cách chức 23, khai trừ 74 đảng viên).

Có thể khẳng định qua thực hiện Đề án 04, UBKT các cấp của Đảng bộ đã phát huy rõ vai trò, trách nhiệm; kịp thời tham mưu cấp ủy cấp mình thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Qua đó, có tác dụng góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng; nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp còn hạn chế, tính hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Nội dung kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm gặp khó khăn, lúng túng. Số lượng cuộc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn ít. Công tác phối hợp giữa UBKT với các đơn vị, tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có lúc, có việc chưa được thường xuyên, thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao… Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của UBKT các cấp về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đầy đủ; một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn thụ động, ngại va chạm, tính chiến đấu chưa cao.

Qua thực hiện Đề án 04 của UBKT các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, có thể rút ra một số kinh nghiệm như: UBKT các cấp phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có hiệu quả. Chất lượng, tổ chức bộ máy và việc chủ động của UBKT, cán bộ kiểm tra các cấp luôn có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đối với việc xem xét những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên cho thấy: UBKT các cấp nếu chủ động kiểm tra, giám sát sớm, thường xuyên tổ chức đảng và đảng viên thì hậu quả vi phạm sẽ ít nghiêm trọng hơn; đồng thời kịp thời phát hiện, chỉ rõ vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng từ khi chỉ mới manh nha, giúp tổ chức đảng và đảng viên chấn chỉnh, khắc phục, không để xảy ra vi phạm.

Lương Đức