Hà Giang thôi thực hiện thí điểm hợp nhất Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh

07/01/2021 | 14:55 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngày 24/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành Đề án số 25-ĐA/TU hợp nhất Cơ quan UBKT Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh và Quyết định số 1648-QĐ/TU thành lập Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Hà Giang, đi vào hoạt động chính thức từ 1/1/2019.

Sau khi hợp nhất, về tổ chức bộ máy và biên chế, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh bao gồm: Lãnh đạo Cơ quan 6 đồng chí (1 cấp trưởng, 5 cấp phó; giảm 1 cấp trưởng, 2 cấp phó); 6 phòng chuyên môn (6 trưởng phòng và 11 phó trưởng phòng; giảm 5 phòng, 3 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng); biên chế được giao và thực hiện 61 người (trong đó có 2 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ, 2 hợp đồng chuyên môn khác). Về chế độ, chính sách, số công chức và lao động theo Nghị định 68 của Cơ quan Thanh tra sau khi hợp nhất được hưởng đầy đủ các chế độ của Ngành Thanh tra và được hưởng thêm 30% phụ cấp công tác Đảng.

Trong quá trình hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và tranh thủ sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra cho cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời ban hành và thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan và các tổ chức trực thuộc, phân công phân nhiệm cụ thể rõ ràng theo hướng một người giao nhiều việc, một việc chỉ giao một bộ phận chuyên môn đảm nhiệm. Việc quan trọng được bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, mọi hoạt động phải khách quan, công khai, minh bạch; mọi quyết định đưa ra phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện.

Sau hai năm thực hiện thí điểm, Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, cử được 15 công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh kiểm tra viên, kiểm tra viên chính, thanh tra viên, thanh tra viên chính. Số công chức trực tiếp làm nghiệp vụ tại các phòng được bố trí nhiều hơn so với trước khi hợp nhất, tăng cường chuyên môn sâu với nhiều chuyên ngành khác nhau, tạo thuận lợi cho việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về đối tượng kiểm tra, giám sát với thanh tra; giảm đi sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn nhưng vẫn bảo đảm tính chặt chẽ; giảm bớt được một số hội nghị sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra và thanh tra song vẫn đánh giá được toàn diện các mặt công tác theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về thanh tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại. Tham mưu giúp cấp ủy tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác hằng năm theo quy định của Điều lệ Đảng, của Luật Thanh tra, đặc biệt năm 2020 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tỉnh ổn định tình hình an ninh chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, trong thời gian thực hiện thí điểm hợp nhất cũng còn nhiều vướng mắc, bất cập, đó là: Việc hợp nhất còn mang tính cơ học, chưa giảm được biên chế, kinh phí hoạt động tăng hơn nhiều, do bảo lưu phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo cấp phòng không được bổ nhiệm lại theo Đề án hợp nhất và chi trả phụ cấp công tác đảng cho đội ngũ công chức và lao động của Ngành Thanh tra; chế độ phụ cấp Ngành Kiểm tra, Thanh tra trong cùng một cơ quan không có sự thống nhất. Cán bộ công chức ngạch kiểm tra của Đảng đi bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra về nhưng không được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra, không được cấp thẻ và trang phục Ngành Thanh tra dẫn đến khó khăn khi tham gia đoàn thanh tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại về mặt Nhà nước. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh (là cơ quan chuyên môn trực thuộc Tỉnh ủy) và người đứng đầu cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại về mặt Nhà nước còn bất cập, do người đứng đầu cơ quan không phải là Chánh Thanh tra, thành viên UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn của Tỉnh ủy hoạt động theo Điều lệ Đảng, cơ quan khối nội chính hoạt động theo quy định của pháp luật. Một cơ quan nhưng phải sử dụng con dấu của hai cơ quan cũ, phải ban hành 3 thể thức văn bản khác nhau, phải sử dụng 2 hệ thống điều hành tác nghiệp trên mạng vnptioffice và Note để xử lý, gửi nhận văn bản, khó khăn trong sử dụng chữ ký điện tử,….

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả Đề án số 25-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc triển khai thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 04/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU; Quyết định số 164-QĐ/TU thôi thí điểm hợp nhất Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh, thực hiện tách thành 2 cơ quan: UBKT Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh kể từ ngày 01/01/2021.

Nguyễn Thế Vinh

(UBKT Tỉnh ủy Hà Giang)