Cao Bằng: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

08/01/2021 | 14:19 PM

Xem với cỡ chữ

Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao….

Kết quả, trong năm 2020, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp kiểm tra được 1.114 tổ chức đảng và 1.205 đảng viên; kiểm tra 10 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 459 tổ chức đảng 675 đảng viên (có 397 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 9 đảng viên, kết luận 8 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 339 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 8 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 322 tổ chức đảng và 281 đảng viên (có 242 cấp ủy viên); giải quyết 14 đơn tố cáo với đảng viên; tiếp nhận, phân loại, xử lý 109 đơn, thư đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên để chỉ đạo sửa chữa, khắc phục. Đồng thời, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 67 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 40, cảnh cáo 21, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 5 trường hợp; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 4, cảnh cáo 5, khai trừ ra khỏi Đảng 25, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 23 trường hợp.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, đã góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Duy Trị