Cà Mau triển khai thực hiện Thông báo số 156 của Bộ Chính trị

01/11/2019 | 15:29 PM

Xem với cỡ chữ

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau vừa triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 1-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo Kết luận số 156 đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình để trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề; tiến hành kiểm tra, giám sát từ trên xuống và từ dưới lên; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú ý những khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Cần tập trung lãnh đạo giải quyết tốt những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Cấp uỷ các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, năng lực, uy tín và chuyên môn giỏi. Tổ chức bộ máy cơ quan UBKT và UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao UBKT Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông báo Kết luận số 156 của Bộ Chính trị.

Khánh Hưng