Cà Mau: Công tác phối hợp năm 2018 sẽ khắc phục những mặt còn hạn chế

08/02/2018 | 10:07 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 2017, thực hiện kế hoạch công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau cùng với các sở, ngành, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động, tích cực phối hợp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy chế; phối hợp, trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng chặt chẽ, đúng quy định và cung cấp thông tin kịp thời, giúp các cấp ủy thực hiện công tác xây dựng Đảng ngày càng tốt hơn.

Nổi bật, các đơn vị phối hợp thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trong đó, tập trung vào những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để UBKT Tỉnh ủy thực hiện các quy trình kiểm tra, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Phối hợp kiểm điểm trách nhiệm đối với 4 tổ chức và 25 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và kiểm tra tài chính đảng.

Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 86, ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Thông báo số 38, ngày 3-8-2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; Quy định số 102, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm... đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tiếp thu, thực hiện.

Tuy nhiên, công tác phối hợp trong năm 2017 vẫn còn mặt hạn chế cần được khắc phục như: việc trao đổi, cung cấp thông tin theo nội dung phối hợp có lúc thiếu toàn diện, nhất là phối hợp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và hạn chế được chỉ ra, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau cùng các đơn vị phối hợp thống nhất triển khai Kế hoạch công tác phối hợp năm 2018, trong đó tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đúng theo quy định; trao đổi thông tin có liên quan và phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm kịp thời, đúng quy định, nhất là kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời định hướng cho các cơ quan báo, đài trong tỉnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Khánh Hưng

(UBKT Tỉnh ủy Cà Mau)