Bình Phước: Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh vi phạm

10/07/2018 | 12:03 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Bình Phước đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 52 tổ chức đảng và 345 đảng viên; giám sát chuyên đề 71 tổ chức đảng và 60 đảng viên; tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền 239 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị của đảng viên và công dân; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 4 đảng viên. Đồng thời, thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 45 đảng viên (trong đó có 11 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 32, cảnh cáo 9, cách chức 4 trường hợp.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên; kiểm tra 32 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; giám sát chuyên đề 33 tổ chức đảng và 21 đảng viên; tiếp nhận, xử lý 81 đơn tố cáo, kiến nghị; thi hành kỷ luật 13 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 6, cảnh cáo 4, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp.

Tống Văn