Bình Định: Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng

08/01/2021 | 14:20 PM

Xem với cỡ chữ

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tỉnh Bình Định thường xuyên làm việc với các tổ chức đảng, UBKT cấp ủy để kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới tổ chức thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; triển khai kịp thời các văn bản mới có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và mở rộng nhiều lĩnh vực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và bảo đảm chỉ tiêu đề ra.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 573 tổ chức đảng và 22.477 đảng viên (có 3.343 cấp ủy viên); giám sát 358 tổ chức đảng và 250 đảng viên (có 127 cấp ủy viên) về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên; kết luận thay đổi hình thức kỷ luật từ khiển trách bằng xóa kỷ luật 1, giữ nguyên hình thức kỷ luật 3 trường hợp.

 UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng và 36 đảng viên (có 22 cấp ủy viên); kết luận 1 tổ chức đảng và 24 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra 543 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kết quả, có 24 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 34 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 293 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; phát hiện 7 tổ chức đảng vi phạm việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phải xuất toán, thu hồi số tiền 10.751.000 đồng và đề nghị đơn vị truy thu đảng phí của đảng viên với số tiền 9.685.000 đồng trích nộp lên cấp trên đúng tỷ lệ quy định. Giải quyết tố cáo 37 đảng viên (có 24 cấp ủy viên), vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên; kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 3 đảng viên, xóa hình thức kỷ luật 1 đảng viên. Giám sát 277 tổ chức đảng và 209 đảng viên (có 168 cấp ủy viên); phát hiện 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 tổ chức đảng và 159 đảng viên (khiển trách 120, cảnh cáo 21, cách chức 1 và khai trừ 17 đảng viên)./.

Lương Đức