Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

20/03/2020 | 16:06 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 13-3-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 179 về việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo Kế hoạch, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tổng kết chậm nhất vào tháng 6-2020; Tỉnh ủy sẽ chủ trì, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh trong tháng 9-2020.

Thông qua tổng kết, nhằm đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ của Đảng bộ. Từ đó, rút ra những bài học hoặc kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo tổng kết phải thể hiện đầy đủ các nội dung về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; việc thực hiện nhiệm vụ công tác theo Điều 32, Điều lệ Đảng của UBKT các cấp; công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; việc chấp hành kỷ luật và việc thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT và chi bộ; công tác xây dựng Ngành Kiểm tra...; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng Minh Nghĩa

(UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang)