Đồng Nai: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên

14/06/2018 | 11:01 AM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 14, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ năm 2008 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra 14.420 lượt tổ chức đảng và gần 116.690 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; trách nhiệm nêu gương; quản lý, sử dụng nguồn tiền thưởng đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới; quản lý các nguồn quỹ hỗ trợ, vận động, tài trợ… Kết luận 52 tổ chức đảng và 40 đảng viên có khuyết điểm vi phạm.

Cùng với đó, công tác giám sát cũng luôn được cấp ủy các cấp quan tâm, trong đó giám sát chuyên đề tập trung vào các nội dung: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác cán bộ; việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; trách nhiệm nêu gương; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua giám sát đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra 15.347 tổ chức đảng và 933 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kết luận 48 tổ chức đảng và 709 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 348 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; có sức răn đe, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Trọng Đức