Điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện uỷ Tân Uyên (Lai Châu)

31/10/2018 | 15:14 PM

Xem với cỡ chữ

Nét nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy Tân Uyên (Lai Châu) từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay là chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy và chỉ đạo, hướng dẫn UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, đặc biệt là tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 388 tổ chức đảng và 81 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng đã xử lý kỷ luật 22 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 5, cách chức 1 và khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp; xóa tên 6 đảng viên.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Huyện ủy Tân Uyên tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng việc theo dõi, đôn đốc quá trình sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yêu cầu sau kết luận kiểm tra, kết luận giám sát./.

Tống Văn