Đảng bộ Tổng cục Hậu cần: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng

08/05/2018 | 14:59 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT, GS), thi hành kỷ luật đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc KT, GS theo Điều lệ Đảng; đồng thời xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền.

Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp ủy trực thuộc KT, GS hơn 110 tổ chức đảng, gần 2.400 đảng viên; đã phát hiện và xử lý kỷ luật 6 đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, vi phạm về ý thức tổ chức kỷ luật. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quy chế, quy định, vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Việc thực hiện công tác KT,GS và kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trọng Đức