Đảng bộ tỉnh Trà Vinh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

13/10/2020 | 15:57 PM

Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đã xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp đã phát huy vai trò tích cực, chủ động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; cụ thể hóa ban hành các văn bản của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; gắn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật của UBND một số huyện, thị xã trong việc quản lý và sử dụng đất đai; qua Kết luận thanh tra số 14/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; rà soát, kiểm điểm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu để cấp dưới vi phạm pháp luật về hành vi tham nhũng (theo Kết luận của Đoàn Công tác số 6 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) và khắc phục Thông báo kết luận số 147, 173 của UBKT Trung ương; khắc phục và kiểm điểm, xử lý đối với cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm qua kết luận kiểm tra, thanh tra việc miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.491 tổ chức đảng và 6.499 đảng viên (trong đó có 2.750 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 1.662 tổ chức đảng và 3.643 đảng viên (có 1.695 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 5 đảng viên...

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm308 tổ chức đảng và 577 đảng viên (có 350 cấp ủy viên); kết luận 190 tổ chức đảng và 358 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 93 đảng viên, đề nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền sai phạm hơn 350 triệu đồng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 1.156 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 186 tổ chức đảng. Kiểm tra thu, chi ngân sách 66 tổ chức đảng, kết luận 11 tổ chức đảng có vi phạm, đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách số tiền chi sai quy định gần 1,6 tỷ đồng; đồng thời đề nghị kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số cá nhân có liên quan. Kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 1.531 tổ chức đảng; qua kiểm tra, đề nghị truy thu đảng phí và thu hồi chi sai quy định hơn 123 triệu đồng. Giám sát chuyên đề1.501 tổ chức đảng và 2.131 đảng viên (có 1.621 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 3 tổ chức đảng và 99 đảng viên (có 43 cấp ủy viên), kết quả phải thi hành kỷ luật 25 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 2 đảng viên. Các cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng, và 545 đảng viên (có 187 cấp ủy viên).

Trao đổi với chúng tôi về mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ của cấp mình, của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII và tình hình của địa phương, đơn vị, xây dựng, ban hành chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm bảo đảm khoa học, thực hiện hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện trách nhiệm nêu gương; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh phí, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xem xét, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; quan tâm xử lý đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. UBKT các cấp chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng do cấp ủy giao; thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm chủ động phòng ngừa, cảnh báo, ngăn chặn và răn đe vi phạm.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Thông báo số 226-TB/TW của Ban Bí thư; thực hiện công khai kết quả các kỳ họp của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quan tâm kiện toàn UBKT, tổ chức bộ máy cơ quan UBKT; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ kiểm tra và cấp ủy chi bộ cơ sở, góp phần xây dựng, phát triển cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tống Văn Sông