Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

12/08/2020 | 15:52 PM

Xem với cỡ chữ

Đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X; thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; góp phần chủ động định hướng dư luận xã hội đồng thuận với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 07-KH/TU tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch tuyên truyền hằng năm; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc quán triệt thực hiện ở cấp mình. Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, với nhiều cách làm phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy tham mưu triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến các đồng chí Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương bằng nhiều hình thức, như: Gửi văn bản qua hệ thống mạng Lotus Notes, triển khai trực tiếp tại một số cuộc họp, hội nghị; tổ chức hội thi tuyên truyền viên... Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã triển khai quán triệt cho tổ chức đảng cấp dưới 7.673 cuộc với hơn 205 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Thông qua các hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”, “Tuyên truyền viên giỏi”, các hội thi đã lồng ghép nghiệp vụ kiểm tra vào nội dung cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định, hướng dẫn, cách xử lý tình huống trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra.

Để công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết, theo dõi các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc đã chủ động mời các cơ quan báo chí, truyền thông dự, đưa tin kịp thời về hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, riêng UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin cho báo chí kết quả 34 kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy. Nhờ vậy, đã tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương kịp thời thông tin kết quả xem xét, kết luận xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, nhất là kết luận xử lý các vụ việc nổi cộm, phức tạp về quản lý đất đai, tài chính, công tác các bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã được dư luận xã hội quan tâm và đồng tình ủng hộ. UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan báo, đài của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Kiểm tra đăng tải hơn 820 tin, bài trên báo, tạp chí in và báo điện tử, trang thông tin điện tử để tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Với nhiều cách làm thiết thực và hiệu quả, hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tăng cường công tác truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát với các nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Thông báo Kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư và các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương và Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT với ban tuyên giáo cấp ủy cùng cấp và cơ quan báo chí trong việc lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, đơn vị; chú trọng những vấn đề tổ chức đảng và đảng viên dễ mắc khuyết điểm để phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tuyên truyền công tác kiểm tra của Đảng ở từng cấp; thực hiện tốt quy chế người phát ngôn, cung cấp thông tin của cơ quan UBKT các cấp, thông tin kịp thời kết quả các kỳ họp của UBKT cho báo chí theo quy định./.

Hải Hà