Đảng bộ tỉnh Long An: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương

12/10/2020 | 14:38 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ tỉnh Long An có 19 đảng bộ trực thuộc với 565 tổ chức cơ sở đảng và hơn 48 nghìn đảng viên. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo Điều 30, Điều lệ Đảng; hầu hết các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng đều tăng cao so với nhiệm kỳ 2010-2015. Công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng, tăng cường; có nhiều chuyển biến tích cực từ khâu xác định nội dung kiểm tra, giám sát đến tổ chức lực lượng tiến hành; quan tâm kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương bảo đảm yêu cầu; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm được kiểm tra làm rõ nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, giải tỏa đền bù, tái định cư, công tác cán bộ, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của của Đảng…Kết quả tích cực của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 4.209 đảng viên (trong đó có 1.836 cấp ủy viên) và 3.489 tổ chức đảng (tăng 1.390 đảng viên và 1.596 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ 2010- 2015); kết luận 525 đảng viên và 321 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt các nội dung kiểm tra, trong đó có 60 đảng viên và 1 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Giám sát 3.396 đảng viên (trong đó có 1.639 cấp ủy viên) và 2.459 tổ chức đảng (tăng 1.458 đảng viên và 1.167 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ 2010- 2015); kết quả phát hiện 12 đảng viên và 6 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 8 trường hợp; kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 6, xóa kỷ luật 2 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm516 tổ chức đảng và 1.328 đảng viên (trong đó có 572 cấp ủy viên); kết luận 469 tổ chức đảng và 889 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật là 2 tổ chức đảng và 208 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 2.908 tổ chức đảng; kết luận 300 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 226 tổ chức đảng; kết luận  28 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra thu chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 78 tổ chức đảng, kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 3.077 tổ chức đảng; qua kiểm tra, kết luận 4 tổ chức đảng có vi phạm về thu chi ngân sách và 30 tổ chức đảng có vi phạm về thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí với tổng số tiền vi phạm hơn 194 triệu đồng. Giám sát thường xuyên 2.657 đảng viên và 1.498 tổ chức đảng,đề nghị chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 58 đảng viên và 20 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 2.867 đảng viên, 2.985 tổ chức đảng (tăng 1.742 đảng viên và 1.383 tổ chức đảng), chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 17 đảng viên và 22 tổ chức đảng. Giải quyết tố cáo đối với 3 tổ chức đảng và 182 đảng viên. Mặc dù số cuộc kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước, nhưng số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm nhiều. Từ năm 2015 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh Long An chỉ phải xử lý kỷ luật 5 tổ chức đảng và 756 đảng viên (giảm 10 tổ chức và 554 đảng viên so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Phát huy kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Long An xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư; triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề với mục tiêu phòng ngừa là chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra chấp hành, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp.Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường sự chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư. Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra...

Lê Thanh Nghiêm

Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Long An