Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát

29/10/2020 | 14:46 PM

Xem với cỡ chữ

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp tỉnh Khánh Hòa đã giám sát chuyên đề đối với 3.418 đảng viên (có 539 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); UBKT các cấp giám sát 1.157 đảng viên (có 788 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa còn một số hạn chế, tồn tại, như: Nội dung giám sát, nhất là công tác tổ chức cán bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được thực hiện nhiều. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm qua giám sát còn hạn chế; theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận giám sát có lúc chưa kịp thời; đối tượng giám sát chưa được mở rộng…

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác giám sát, nhất là giám sát đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Công tác giám sát phải chủ động, tiến hành thường xuyên, toàn diện, mở rộng phạm vi, nội dung, đối tượng giám sát; tập trung giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; giám sát những nội dung các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nền nếp, những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Thực hiện đồng bộ việc giám sát thường xuyên và chuyên đề; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy và UBKT từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định đối tượng giám sát đến khâu tổ chức thực hiện; tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan. Chủ động kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát.

Lương Đức