Đảng bộ tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

17/09/2020 | 17:38 PM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy và UBKT các cấp kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; đồng thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hng năm theo hướng “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng”; trong đó xác định rõ nội dung trọng tâm, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, những nơi có vấn đề phức tạp, nổi cộm để tập trung kiểm tra, giám sát. Kết quả đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 4.688 tổ chức đảng, 13.083 đảng viên (có 6.663 cấp ủy viên); giám sát 2.217 tổ chức đảng, 7.804 đảng viên (có 3.895 cấp ủy viên) về việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; công tác cán bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng nông thôn mới, quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản… Qua kiểm tra, kết luận 175 tổ chức đảng, 355 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đến mức phải và đã xử lý kỷ luật 20 đảng viên; phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, 12 đảng viên. Cấp ủy các cấp cũng đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 đảng viên; thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng (khiển trách 18, cảnh cáo 4) và 1.234 đảng viên (có 236 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 953, cảnh cáo 199, cách chức 57, khai trừ ra khỏi Đảng 25 trường hợp.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 79 tổ chức đảng và 450 đảng viên (có 233 cấp ủy viên); kết luận, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 280 đảng viên và thu hồi số tiền vi phạm hơn 12 tỷ đồng, chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Kiểm tra 3.172 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kết luận 441 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 21 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 1.784 tổ chức đảng và 2.968 đảng viên (có 2.114 cấp ủy viên), phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Kiểm tra việc thu, chi ngân sách 191 tổ chức đảng và 1.923 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 đảng viên; giải quyết tố cáo 5 tổ chức đảng và 65 đảng viên; thi hành kỷ luật 408 đảng viên (có 169 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 180, cảnh cáo 118, cách chức 4 và khai trừ ra khỏi Đảng 106 trường hợp./.

Lương Đức