Đảng bộ thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước): Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm

12/10/2020 | 14:40 PM

Xem với cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội. Nổi bật là, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, tốc độ tăng bình quân đạt  20,06%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 85,5 triệu/người/năm; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông ngày càng được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Các thành tựu quan trọng đó có sự đóng góp tích cực của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Thụy Luân, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long cho biết: Từ nhận thức công tác kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; trong thời gian qua, Đảng bộ thị xã đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, tổ chức quán triệt kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy và cán bộ kiểm tra; qua đó giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Nhằm phát huy hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “vừa xây, vừa chống”, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; chỉ đạo UBKT cùng cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả. Thị ủy đã ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chỉ đạo UBKT Thị ủy phối hợp với Văn phòng cấp ủy, các ban xây dựng Đảng và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Với những chuyển biến tích cực từ nhận thức, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ từng bước đi vào nền nếp; chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương…UBKT Thị ủy và cơ sở chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm, xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, các vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm ngay tại cơ sở. Những kết quả tích cực đó đã góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thị xã, đồng thời củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức đảng từ thị xã đến cơ sở đã kiểm tra 225 tổ chức đảng và 20 đảng viên; giám sát chuyên đề 93 tổ chức đảng và 15 đảng viên; tiếp nhận, xử lý và giải quyết 37 đơn, thư tố cáo của đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 79 tổ chức đảng; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng 12 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 106 tổ chức đảng; tiếp nhận, xử lý và giải quyết 27 đơn, thư kiến nghị, tố cáo của đảng viên. Đảng bộ đã xử lý kỷ luật 42 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 36, cảnh cáo 5, cách chức 1 trường hợp. Điều đáng mừng là không có tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và không có đảng viên vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; không có trường hợp khiếu nại về kỷ luật đảng. Các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đều nghiêm túc thực hiện kết luận kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng của cấp có thẩm quyền; chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế; tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, với trọng tâm: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng thị xã Phước Long trở thành đô thị loại III, là đô thị trung tâm khu vực phía Bắc của tỉnh Bình Phước. Trong thời gian tới, cùng với việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp bám sát tình hình thực tế và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm phù hợp. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát công tác lập, quản lý quy hoạch; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng và chỉnh trang đô thị; công tác quản lý tài chính, ngân sách; việc huy động, sử dụng các nguồn lực đầu tư thực hiện mục tiêu Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm của thị xã. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của tập thể cũng như cá nhân người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trách nhiệm nêu gương... bảo đảm việc thực thi quyền lực của cán bộ, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đúng quy định./

Tống Văn Sông