Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn (Bình Định): Nêu gương sáng, nói đi đôi với làm trong học Bác

30/06/2020 | 06:39 AM

Xem với cỡ chữ

Từ ngày 1-6-2020, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã chính thức trở thành thị xã. Đây là dấu mốc có nhiều ý nghĩa để Hoài Nhơn bứt phá, phát triển trong tương lai. Thành quả chung đó phải kể đến việc Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy Bình Định về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trọng tâm là, cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc...  

Đồng chí Lê Tự Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn cho biết: Trên cơ sở xác định một số nội dung trọng tâm trên, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Quy định 89 và 90, ngày 4-8-2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; chủ động rà soát, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên sát hợp với đặc điểm, tình hình của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá”. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với các tổ chức đảng và nhân dân; coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tập thể và cá nhân. Đồng thời, chỉ đạo UBND thị xã, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy tổ chức treo công khai nội dung 27 biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại trụ sở làm việc các cơ quan, phòng, ban và các xã, thị trấn trong toàn huyện để cán bộ, đảng viên tự giác học tập tu dưỡng và phòng tránh; để quần chúng nhân dân biết, góp ý, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế ở cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị.

Hiện nay, bộ phận một cửa thị xã Hoài Nhơn đang thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả đối với 230/242 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã. 17/17 xã, thị trấn đều triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị tương đối đầy đủ, đáp ứng điều kiện cung ứng dịch vụ công. 15/17 xã, thị trấn trang bị và sử dụng có hiệu quả phần mềm theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài ra, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính cũng được quan tâm.

Đặc biệt, căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của huyện, BTV Thị ủy đã xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đó là: “Nêu gương sáng, nói đi đôi với làm, xây dựng huyện nông thôn mới và đô thị văn minh”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xác định rõ nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản cơ quan, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị. Từ đó, cán bộ, công chức đã ý thức được việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “nói đi đôi với làm” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị nên đã sửa đổi lề lối, phong cách, tác phong công tác.

Thời gian tới, BTV Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các tổ chức cơ sở đảng thảo luận, căn cứ yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình lựa chọn công việc cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã.

Lương Đức