Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi: Gắn trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

01/12/2020 | 16:13 PM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi luôn được chú trọng và tăng cường. Cấp ủy và UBKT các cấp kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; đồng thời, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm có nội dung trọng tâm, trọng điểm, mở rộng các lĩnh vực nhảy cảm, dễ phát sinh vi phạm; những vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp thành phố Quảng Ngãi đã kiểm tra 227 tổ chức đảng, 1.281 đảng viên; giám sát 169 tổ chức đảng, 2.550 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung về việc: Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức tiếp xúc, đối thoại và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của Nhân dân sau tiếp xúc đối thoại của Bí thư Đảng ủy…

UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 43 tổ chức đảng và 69 đảng viên; kiểm tra 272 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 102 tổ chức đảng và 75 đảng viên; kiểm tra về thu, chi ngân sách và quản lý, sử dụng, thu nộp đảng phí đối với 202 tổ chức đảng (trong đó có cấp ủy cùng cấp đối với Văn phòng Thành ủy); giải quyết tố cáo 6 đơn liên quan đến đảng viên.

Các cấp có thẩm quyền trong thành phố đã thi hành kỷ luật 77 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 63, cảnh cáo 9, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 4 trường hợp. Ngoài ra, UBKT Thành ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 4 đảng viên do vi phạm: “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “tham ô tài sản”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa gắn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo với công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các đảng ủy cơ quan, chi bộ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát của UBKT cơ sở thực hiện thiếu toàn diện, việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiện vi phạm ít; kiểm tra tài chính đảng cấp ủy cùng cấp chưa thực hiện; công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy, UBKT cơ sở và chi bộ hiệu quả không cao; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh chưa chặt chẽ; việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan sau khi hợp nhất giữa UBKT - Thanh tra gặp khó khăn.

Nguyên nhân của khuyết điểm trên do một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực hiện hết trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; tình trạng né tránh, ngại va chạm vẫn còn diễn ra. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra ở cơ sở còn yếu về kỹ năng nghiệp vụ, hầu hết là kiêm nhiệm; năng lực hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ làm công tác kiểm tra ở xã, phường thấp, nhiều bất cập.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi, có thể rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn trách nhiệm với công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp cần nắm vững nội dung, nguyên tắc, phương pháp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề để học tập, rút kinh nghiệm chung; tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Thành ủy với các cơ quan, tổ chức đảng theo Quy chế phối hợp. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra đủ số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn; bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở./.

Lương Đức