Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk: Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật 68 đảng viên

23/05/2019 | 13:20 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 210 tổ chức đảng, 4.240 đảng viên; giám sát 99 tổ chức đảng, 704 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 84 đảng viên; kết luận tất cả đều vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 68 đảng viên. Giải quyết tố cáo 4 đảng viên. Kiểm tra 81 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 87 tổ chức đảng thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền thu đảng phí thiếu 5.837.000 đồng, nộp đảng phí lên cấp trên thiếu 995.000 đồng; giám sát 40 tổ chức đảng, 128 đảng viên...

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 40 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 29, cảnh cáo 8, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu tinh thần trách nhiệm; nhận hối lộ; lĩnh vực tài chính; quy định của Ngành và chấp hành không nghiêm chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí theo quy định...

Lương Đức