Đảng bộ huyện Yên Minh (Hà Giang): Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

03/06/2020 | 12:26 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) có 62 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 17 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn), 372 chi bộ trực thuộc và gần 6 nghìn đảng viên. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đến nay hệ thống chính trị ở Đảng bộ huyện Yên Minh từng bước được kiện toàn; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từng bước đi vào nền nếp, phát huy được vai trò tích cực giúp ổn định tình hình chính trị cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Yên Minh cho biết: Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực; việc xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành được đổi mới theo hướng cải cách thủ tục hành chính. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. UBKT Huyện ủy chú trọng tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn về tổ chức hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT Huyện ủy và đảng ủy cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra 485 tổ chức đảng và 293 đảng viên; giám sát 235 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 88 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 60, cảnh cáo 24, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp. Việc xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, giải tỏa dư luận bức xúc tại địa phương, đã góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm tái diễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng ở cơ sở, giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn, chuyển đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ thôn/bản/tổ dân phố. Đến nay 100% số thôn/bản trong huyện đều có chi bộ với số lượng đảng viên hơn 5 người, trong đó 50% số chi bộ có hơn 9 đảng viên, nhờ vậy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở của cấp ủy và chi bộ. Đặc biệt, Huyện ủy đã lãnh đạo triển khai thành công mô hình “sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên” tại các đảng ủy xã, thị trấn; trong các buổi sinh hoạt mẫu, đảng ủy xã, thị trấn triệu tập bí thư hoặc phó bí thư các chi bộ trong đảng bộ đến dự, học hỏi, rút kinh nghiệm. Đến nay, Đảng bộ huyện đã tổ chức được hơn 700 buổi sinh hoạt mẫu, bình quân mỗi chi bộ tổ chức sinh hoạt mẫu từ 2 - 3 lần. Với cách thức tổ chức làm mẫu mang đậm phương thức “cầm tay, chỉ việc” này chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ huyện, nhất là tại các chi bộ thôn/bản từng bước được nâng lên, đi vào nền nếp, bảo đảm công khai, dân chủ, giữ vững vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy; tỷ lệ đảng viên duy trì tham gia sinh hoạt luôn đạt hơn 80%.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ lựa chọn, xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết; người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại với nhân dân, qua đó lãnh đạo các cấp, các ban, ngành kịp thời nắm bắt và giải đáp băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp qua đó kịp phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục chuyển đối cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và giá trị thu nhập/đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển trồng cây ăn quả, hình thành vùng sản xất tập trung gắn với xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và liên kết với doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng văn hóa. Đến nay huyện Yên Minh đã triển khai được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả có sức lan tỏa mạnh mẽ, như: Mô hình cây hồng không hạt, chuối Tiêu hồng xã Na Khê; mô hình chăn nuôi gà ở thôn Nà Tậu; mô hình “Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, mô hình tự quản ở các xã, thị trấn...

Ruộng bậc thang, nét canh tác độc đáo của đồng bào vùng cao huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Để thực hiện thành công nghị quyết của các cấp ủy Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc khóa XIII của Đảng, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Yên Minh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát với một số nội dung trọng tâm sau: Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên nhất là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; công tác kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm dễ phát sinh vi phạm. Nắm chắc tình hình cơ sở, tập trung giải quyết đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, gắn với công tác hướng dẫn nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát; lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Tống Văn Sông