Đảng bộ huyện Vĩnh Linh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay

05/12/2019 | 13:56 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) kiểm tra 293 tổ chức đảng, 108 đảng viên; giám sát 132 tổ chức đảng, 98 đảng viên; giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng, 7 đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp kiểm tra 14 tổ chức đảng, 31 đảng viên (29 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 14 đảng viên. Kiểm tra 228 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 238 tổ chức đảng, 149 đảng viên (118 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 7 tổ chức đảng, 29 đảng viên, vi phạm phải xử lý kỷ luật 5 đảng viên. Kiểm tra 9 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 457 tổ chức đảng về thu nộp, sử dụng đảng phí.

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 230 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 186, cảnh cáo 28, cách chức 5, khai trừ ra khỏi Đảng 11 trường hợp). Nội dung vi phạm chủ yếu: Chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức, lối sống; lĩnh vực tài chính, đất đai; thực hiện nhiệm vụ được giao...

Lương Đức