Đảng bộ huyện Krông Nô (Đắk Nông): Khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

20/07/2020 | 13:52 PM

Xem với cỡ chữ

Krông Nô là huyện cách xa trung tâm tỉnh, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hạn chế; đội ngũ cán bộ kiểm tra các đảng uỷ cơ sở chưa đồng đều, thường xuyên thay đổi… đã ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ nói riêng. Để khắc phục những khó khăn đó, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp huyện Krông Nô đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện đúng phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ.

Trước hết, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Krông Nô đã chú trọng tổ chức quán triệt, nghiên cứu, hướng dẫn và ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đáng chú ý là, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành các quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện uỷ với các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy và các ngành trong huyện về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Sau khi quy chế được ban hành, bằng nhiều hình thức thích hợp các cơ quan, đơn vị có quy chế phối hợp đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến các đồng chí là cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phối hợp; hằng năm, tổ chức sơ kết để đánh giá các ưu, khuyết điểm nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức đảng với hơn 1.080 người tham gia; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quy định và nghiệp vụ để áp dụng, thực hiện đúng quy trình, quy định và nguyên tắc về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đặc biệt, sau khi có Quy định 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, UBKT cấp dưới được quan tâm nhiều hơn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ; nhờ đó, UBKT từ huyện đến cơ sở đã chủ động trong việc kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đảng viên.

Cấp ủy và UBKT các cấp huyện Krông Nô đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; lãnh đạo thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hng năm theo chương trình, kế hoạch đạt kết quả tốt; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng cao rõ rệt.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 186 tổ chức đảng, 2.067 đảng viên (tăng 28 tổ chức và 305 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); giám sát 96 tổ chức đảng, 755 đảng viên (tăng 17 tổ chức và 230 đảng viên) về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; xây dựng cơ bản; đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

UBKT các cấp chủ động kiểm tra 9 tổ chức đảng và 66 đảng viên (có 42 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, 50 đảng viên; giải quyết tố cáo 21 đảng viên, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 12 đảng viên; kiểm tra 111 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với Văn phòng Huyện ủy và 86 tổ chức đảng; giám sát 61 tổ chức đảng, 50 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (khiển trách 3, cảnh cáo 2) và 141 đảng viên (tăng 4 tổ chức đảng, 34 đảng viên), bằng các hình thức: Khiển trách 89, cảnh cáo 30, cách chức 8, khai trừ 14 trường hợp. Hầu hết đảng viên, tổ chức đảng đều chấp hành tốt kỷ luật của Đảng; không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Krông Nô thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình; sau kiểm tra đã kịp thời giám sát việc khắc phục các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; từ đó, đã phát huy hiệu quả và vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Lương Đức