Đảng bộ huyện Kim Môn (Hải Dương) thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 93 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay

29/10/2019 | 16:32 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Kinh Môn (Hải Dương) đã kiểm tra 289 đảng viên và 236 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 190 tổ chức đảng và 226 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định những điều đảng viên không được làm; về đạo đức, phẩm chất, lối sống. Đối với tổ chức đảng là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án; quy chế làm việc của cấp ủy; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng nông thôn mới; công tác cán bộ... Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu có giải pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm.   

Chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 21 đảng viên (trong đó có 14 cấp ủy viên); kết luận đều có có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Kiểm tra việc việc quản lý, sử dụng ngân sách Đảng đối với Văn phòng Huyện ủy; kiểm tra việc thu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 131 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 136 tổ chức đảng và 48 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 148 tổ chức đảng và 102 đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tiếp nhận và xử lý 66 đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với đảng viên theo quy định; không để tồn đọng, kéo dài. Thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 93 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 68; cảnh cáo 12; cách chức 4; khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp.

Tống Văn