Đảng bộ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

02/06/2020 | 14:39 PM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang trao Giấy khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Hòa Vang là huyện ngoại thành của thành phố Đà Nẵng, có diện tích tự nhiên 707,33 km2, dân số hơn 201 nghìn người, gồm 11 xã. Đảng bộ huyện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.741 đảng viên. Thời gian qua, Trung ương triển khai nhiều chủ trương mới trong công tác xây dựng Đảng, nhất là chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã tác động lớn đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ; mặt trái của cơ chế thị trường và đô thị hóa làm phát sinh các vấn đề xã hội, nhiều thách thức đặt ra trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội… Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở thường xuyên biến động, ở cấp xã không có cán bộ kiểm tra chuyên trách, thu nhập thấp nên khó lựa chọn, bố trí những cán bộ có trình độ, năng lực; từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện.

Khắc phục những khó khăn trên, Huyện ủy Hòa Vang đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện” với các giải pháp đổi mới cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. UBKT Huyện ủy ban hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giúp thực hiện thống nhất nội dung, quy trình, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ dưới cơ sở.

Trên cơ sở đó, hằng năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của huyện; trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội… gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đơn cử, Đảng ủy xã Hòa Ninh kiểm tra chi bộ Quân sự xã gắn với kiểm tra Bí thư, Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự xã; Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện kiểm tra Chi bộ Y tế dự phòng gắn với kiểm tra Bí thư và chi ủy viên… Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, kể cả các thành viên khác trong cấp ủy mang lại hiệu quả cao; hạn chế việc kết luận khuyết điểm chung chung đối với tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân dẫn đến việc khắc phục chậm trễ, kéo dài làm hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát không cao. Mặt khác, kiểm tra đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giúp việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, củng cố mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong cấp ủy.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc đều được thường trực và tập thể cấp ủy bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, phát huy tối đa trách nhiệm của từng thành viên. Từ đó, việc triển khai những chủ trương, kế hoạch của địa phương mang lại hiệu quả cao hơn trước. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho UBKT Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy thường xuyên giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, bảo đảm các vấn đề phát sinh, nổi cộm được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Hòa Vang đã kiểm tra 479 tổ chức đảng; giám sát 90 tổ chức đảng, 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện cùng cấp quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm...

UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra 35 đảng viên (có 11 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Kiểm tra 420 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 41 tổ chức đảng, 6 đảng viên cấp ủy cùng cấp quản lý. Giải quyết tố cáo 3 đảng viên, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Kiểm tra 12 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 383 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí, phát hiện sai phạm và thu hồi số tiền hơn 6,7 triệu đồng.

Cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện thi hành kỷ luật 127 đảng viên (có 27 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 98, cảnh cáo 22, cách chức 3, khai trừ 4 trường hợp. Nhờ làm tốt công tác thẩm tra, xác minh; xem xét, xử lý đúng người, đúng nội dung vi phạm, quy trình, hướng dẫn nên các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng đã chấp hành quyết định kỷ luật, không có trường hợp khiếu nại sau khi thi hành kỷ luật đảng.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Hòa Vang vẫn còn những hạn chế, tồn tại: Một số cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thiếu quyết liệt, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; UBKT các cấp chưa thực hiện kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn ít, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản. UBKT cơ sở chưa phát huy hết vai trò trong việc tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy và một số ban, ngành của huyện trong công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên…

Để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đồng chí Trần Văn Trường, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hòa Vang tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy và UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình sát với tình hình thực tiễn và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra vai trò người đứng đầu, nêu gương của cán bộ, đảng viên; lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, như công tác cán bộ, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, tài chính, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính; các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Lương Đức