Đảng bộ huyện Bến Cầu (Tây Ninh): Chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị

28/07/2020 | 13:07 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) có 48 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 8 đảng ủy xã và 1 đảng ủy thị trấn) với gần 2.000 đảng viên. Thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay tình hình kinh tế - xã hội của huyện Bến Cầu có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 8,9%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, mở rộng giao thương quốc tế; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội không ngừng được phát triển; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích theo kế hoạch…

Đồng chí Phan Huỳnh Quốc Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bến Cầu phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Bến Cầu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có sự đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Để ổn định tình hình chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, trong những năm qua, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tập trung giải quyết những vấn đề khó, phức tạp: Khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến tranh chấp đất đai, quản lý sử dụng đất công, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề xử lý rác thải bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; rút ngắn thời gian về thủ tục hành chính; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm... Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

UBKT các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cơ sở, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra 294 tổ chức đảng và 2.391 đảng viên; giám sát chuyên đề 328 tổ chức đảng, 129 đảng viên. Nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, và 40 đảng viên (trong đó có 13 cấp ủy viên). Quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảng viên đúng quy định; không để đơn, thư tồn đọng, kéo dài, trong nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn, thư tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 61 đảng viên  (trong đó có 29 đảng viên bị tố cáo là cấp ủy viên).

Việc thường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình cơ sở, dư luận xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; nhanh chóng xử lý các “điểm nóng”, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kỷ luật nghiêm minh mọi tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và công khai kết luận xử lý, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, được nhân dân đồng tình ủng hộ đã tạo môi trường xã hội thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tống Văn Sông