Đắk Lắk chủ động kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm

12/07/2018 | 13:11 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 355 tổ chức đảng và 10.193 đảng viên; giám sát 142 tổ chức đảng và 685 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 117 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 80, cảnh cáo 27, cách chức 6 và khai trừ ra khỏi Đảng 4 trường hợp.

Cùng thời gian, UBKT các cấp đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm tra 8 tổ chức đảng và 162 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 120 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình...

Đồng thời, UBKT các cấp giám sát 102 đảng viên và 78 tổ chức đảng; kiểm tra 197 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 35 tổ chức về việc thi hành kỷ luật trong đảng; thi hành kỷ luật 36 đảng viên... 

  T. Tu