Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025

13/10/2020 | 16:01 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 3 ngày 11-13/10, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 347 đại biểu chính thức đại diện hơn 69 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện quyết liệt; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, là động lực để phát triển Quảng Nam nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”, Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, làm rõ một số nội dung quan trọng liên quan đến những ưu điểm, khuyết điểm; qua đó, kiến nghị, đề xuất những giải pháp để xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Đại hội thảo luận, phân tích sâu sắc những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp đối với một số chỉ tiêu chưa đạt được; nâng cao đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là các huyện miền núi; làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; khắc phục một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị...

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có giải pháp nâng cao tính bền vững đối với các kết quả kinh tế - xã hội đã đạt được. Chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (khóa XXII) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam (khoá XXI) tái cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam (khoá XXII), nhiệm kỳ 2020-2025; UBKT Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Thái Bình (Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Quảng Nam (khoá XXII). Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đồng chí chính thức./.

Tin, ảnh: Lương Đức