Đà Nẵng: Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

06/03/2019 | 15:28 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 2.010 tổ chức đảng, 8.297 đảng viên; giám sát 712 tổ chức đảng, 2.051 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 1.474 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 624 tổ chức đảng, 1.015 đảng viên; giải quyết tố cáo 4 tổ chức đảng, 29 đảng viên; kiểm tra 75 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 1.559 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm 442.751.000 đồng...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 tổ chức đảng và 542 đảng viên (khiển trách 412, cảnh cáo 95, cách chức 7, khai trừ 28 trường hợp). Nội dung vi phạm chủ yếu: Những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý; phẩm chất đạo đức, lối sống; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; tham nhũng, cố ý làm trái; lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản; kê khai tài sản, thu nhập...

Lương Đức